Toimitusehdot

Toimitusehdot
PITOMERONEN OY
Toimitusehdot 15.03.2024
1. Soveltaminen
Näitä ehtoja sovelletaan kaikkeen PitoMeronen Oy:n toimituksiin. Toimitus voi sisältää
työtilauksia, ravintola- ja pitopalvelua sekä muita tuotteita tai näiden yhdistelmiä.
Toimitusehtoja sovelletaan Pitomerosen tiloissa, tilaajan tiloissa sekä muualla
Manner-Suomen alueella PitoMerosen toimituksissa.
-Hermanni Lounasravintola
-PITOMER Pitopalvelu
-HermanninKuva
myöhemmin PitoMeronen.
2. Tarjouksen hyväksyminen
PitoMeronen toimittaa tilatut tuotteet ja palvelut tilaajan hyväksymän tarjouksen tai
voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilaajan on hyväksyttävä tarjous kirjallisesti.
Hyväksyntä voi tapahtua sähköpostilla tai pikaviestisovelluksella. Pitomeronen vahvistaa
tilauksen vastaamalla tähän viestiin.
Tilaaja voi perua tilauksen tarjouksessa sovituin ehdoin. Mikäli peruutusehtoja ei ole
tarjouksessa mainittu, niin peruutus on tehtävä 30 vrk. ennen toimitusta.
3. Tilaussopimus
Tilaussopimus katsotaan syntyneeksi, kun PitoMeronen on vahvistanut kirjallisesti
tilauksen. Sopimus on sitova ja se voidaan peruutusajan puitteissa purkaa. Muissa
tilanteissa PitoMerosella on oikeus laskuttaa osuus tilauksen hinnasta kohdan 6.
perusteella tilaajalta, peruutuksesta syntyneiden kulujen tai tulonmenetyksen
kattamiseksi.
Varausmaksu on 15 % tilauksen hinnasta, ellei tilaussopimuksessa ole muuta sovittu.
4. Tilauksen muuttaminen
Tilaukseen on mahdollista tehdä pieniä muutoksia. Muutoksista tulevat lisäkustannukset
lisätään tilaajan laskulle. Muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti viimeistään 3 arkipäivää
ennen toimitusta. PitoMeronen vahvistaa tilaajalle muutoksen toteutumisen kirjallisesti,
onko muutos tuotannollisesti toteutettavissa ja mahdollisten lisäkulujen suuruuden.
5. Laskutus ja PitoMerosesta riippumattomat toimitustilanteet
PitoMeronen pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä laskutussopimukset.
PitoMeronen voi pyytää varausmaksun tilaajalta.
Lopullinen vierasmäärä tulee ilmoittaa PitoMeroselle viimeistään 5 arkipäivää ennen
tilaisuutta. Laskutus tapahtuu tilaussopimuksen perusteella.
PitoMeronen pidättää oikeuden laskuttaa toteutuneen henkilömäärän mukaisesti, mikäli
muuttuneen tilauksen toimitus lisää tuotanto- tai henkilöstökuluja, tai henkilömäärän
muutos on 8% tai enemmän (tästä pyritään sopimaan mahdollisuuksien mukaan heti
paikan päällä tai viimeistään ennen laskutusta).
Laskutuksessa huomioidaan myös tilaajan ilmoittamat muutokset ja lisäpalvelut, joita
ovat esimerkiksi tilauksen jälkeen ilmoitetut erikoisruokavaliot, lisätarjoilut tai -työt,
lisäastiat jne.
PitoMeronen pidättää oikeuden laskuttaa kohtuullisesti odottamattomista muutoksista
aiheutuneista kustannuksista, kun esimerkiksi tilauksen ja/tai palvelun toimitus tai
tarjoaminen viivästyy sovitusta, sekä muista PitoMerosesta riippumattomista syistä,
kuten esimerkiksi: sää- ja muun olosuhteen muuttuminen tai tilauksen / palvelun paikka
vaihtuu sovitusta tai ilmenee muu tekninen muutos, joka muuttaa PitoMeronen osuutta
selkeästi tavalla, johon PitoMeronen ei ole voinut tarjousta laskiessa varautua.
PitoMeronen voi pyytää tilaajalta maksun etukäteen, joko kokonaan tai osittain.
PitoMeronen voi purkaa tilaussopimuksen, mikäli laskutettua varausmaksua ei ole
maksettu määräaikaan mennessä.
Tilaajalle toimitetaan lasku ensisijaisesti sähköisesti tai sähköpostilla.
Maksuehto on 7 tai 14 vrk. netto. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen
maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä muistutus ja
perintäkulut. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen
arvonlisävero, ellei tarjouksessa ole hintaa sisällytetty arvonlisäveroa.
PitoMeronen pidättää oikeuden veloittaa laskutuslisää 8,00 euroa sisältäen
arvonlisäveron.
6. Tilauksen peruuttaminen
Tilaaja voi peruuttaa tilauksen viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen
sovittua toimitusaikaa ilman seuraamuksia. Mahdollista varausmaksua ei palauteta.
– Mikäli peruuttaminen tapahtuu yllä mainittua ajankohtaa myöhemmin, mutta
viimeistään 14 vrk ennen sovittua toimitusaikaa, tilaaja on velvollinen
maksamaan 20 % tilauksen hinnasta.
– Mikäli peruuttaminen tapahtuu yllä mainittua ajankohtaa myöhemmin, mutta
viimeistään 7 vrk ennen sovittua toimitusaikaa, tilaaja on velvollinen maksamaan
50 % tilauksen hinnasta.
– Mikäli peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 3 vrk ennen tilaisuutta, tilaaja on
velvollinen maksamaan tilauksen hinnan kokonaisuudessaan.
7. Vastuu vahingosta
– PitoMerosen irtaimisto on tilaajan vastuulla, kunnes irtaimisto on palautettu
PitoMeroselle.
– Tilaaja sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti käyttöön luovutetulle irtaimistolle
aiheutuneet vahingot.
– PitoMeronen peruuttaessa tilaisuuden rajoittuu korvausvelvollisuus mahdollisen
varausmaksun ja / tai muun ennakkomaksun palauttamiseen.
– PitoMeronen ei ole vahingonkorvausvelvollinen ylivoimaisen esteen
aiheuttamasta vahingosta. (esimerkiksi: lakko, sota, poikkeuksellinen säätila).
8. Laatu ja ylijääneet ruokatuotteet
PitoMeronen vastaa ruokatuotteiden laadusta ja turvallisuudesta, kun tilaus- /
toimituspalvelu tapahtuu tilaussopimuksen mukaisesti. Silloin, kun PitoMerosen
henkilöstöä on tilaisuudessa läsnä sekä toimitaan sovitun tilaus- / toimituspalvelun
mukaisesti.
– PitoMeronen ei ole vastuussa tuotteista, jotka tilaaja on hankkinut muualta kuin
PitoMeroselta tilaisuudessa tarjottavaksi.
– PitoMeronen ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamasta haitasta
(esimerkiksi juhlapaikan olosuhteissa oleva epäkohta tai epäpuhdas käyttövesi).
– PitoMeronen ei ole vastuussa ylijäämäruoan ja -elintarvikkeiden myöhemmästä
käytöstä (Elintarvikesäädösten mukaan tarjolla ollutta tai säilytyslämpötilasta
poikkeavia tuotteita ei saa käyttää).
Tilaajalla on oikeus tilauksesta yli jääneisiin ruokatuotteisiin. Yli jääneistä
ruokatuotteiden luovutuksesta voidaan sopia tapauskohtaisesti.
– PitoMeronen pidättää oikeuden kieltää ylijäämä tuotteiden käyttö, mikäli ruokaturvallisuus vaarantuu.
– PitoMeronen ei vastaa tilaisuuteen käytettyjen tiloihin jätetyistä tavaroista eikä
järjestyshäiriöistä.
9. Muutosoikeus
Pitopalvelu pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin toimitusehtoihin sekä hinnastoon.
Näissä toimitusehdoissa mainitusta, voidaan sopia poikkeuksia tilaajan kanssa
tapauskohtaisesti tilaussopimuksessa.
10. Reklamaatiot ja erimielisyydet
Tilaajan tulee laatia ja toimittaa mahdollinen reklamaatio 7 vuorokauden kuluessa
tilaisuuden päättymisestä. Reklamaatiot on toimitettava kirjallisena.
Tilaajan ja PitoMerosen väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä,
ratkaistaan erimielisyydet PitoMerosen kotipaikan käräjäoikeudessa.

PitoMeronen Oy / Hermanni Meronen